Home Up

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

 Ffurflen Aelodaeth (11/17)

 Mae’r Gymdeithas yn cyhoeddi newyddlen “Llygad y Ffynnon” i’w haelodau ddwywaith y flwyddyn, fel y cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cyfarfodydd a’n gweithgareddau, ac erthyglau a phytiau diddorol am ffynhonnau yng Nghymru a thu hwnt. Mae pris “Llygad y Ffynnon” yn gynwysedig yn y tâl aelodaeth, ac er mwyn cadw’r costau cyhoeddi a danfon cyn ised ag y bo modd, mae’r newyddlen lawn ar gael ar ffurf ddigidol. Cyhoeddir copïau papur ar gyfer y rhai na allant dderbyn e-bost, ond efallai na fyddent cyn helaethed â’r fersiwn electronig. 

Gallwch ymaelodi trwy dalu’r tâl aelodaeth blynyddol canlynol:

Unigolyn - £10

Teulu - £15

Corfforaeth - £20

Mae talu’r tâl aelodaeth blynyddol trwy archeb banc yn hwyluso gwaith ein Trysorydd yn drybeilig, a byddai’n dda iawn gennym pe gallech lenwi’r Archeb Banc isod a’i gyrru ato. Onid yw hynny’n bosibl, gellir talu drwy siec yn daladwy i "Cymdeithas Ffynhonnau Cymru".

 

Enw..........................................................................................................................

 

Cyfeiriad..................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

Cod Post .......................................................

 

Rhif(au) Ffôn ................................................

 

Cyfeiriad E-bost ............................................

 

A ydych yn fodlon i gael eich copi o “Llygad y Ffynnon” ar ffurf ddigidol?      Ydwyf / Nac Ydwyf

Dychweler y ffurflen hon at:- Y Trysorydd, Bryn Dafarn, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd LL54 7RA.

 

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Archeb Banc

At y Rheolwr (Enw a chyfeiriad llawn eich Banc)

.............................................................................................................................................

Rhif y cyfyfrif……………............................................Côd didoli…….........................................    

Enw’r Cyfrif………………….........................................................................................................            

Y swm o……....................................................................................................punt (mewn geiriau)

Llofnod……………....................................................Dyddiad…… ................................................

Taler y dydd cyntaf o Orffennaf  bob blwyddyn (oni roddir rhybudd ysgrifenedig gwahanol gennyf fi) i’r cyfrif isod:

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru, Banc HSBC, 22 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint,  CH7 1AR

Rhif y cyfrif   61304607                                                                       Côd Didoli   40 33 10

Home Up