Home Up

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

 Ffurflen Aelodaeth

 

Mae’r Gymdeithas yn cyhoeddi newyddlen “Llygad y Ffynnon” i’w haelodau ddwywaith y flwyddyn, fel y cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cyfarfodydd a’n gweithgareddau, ac erthyglau a phytiau diddorol am ffynhonnau yng Nghymru a thu hwnt. Mae pris “Llygad y Ffynnon” yn gynwysedig yn y tâl aelodaeth, ac er mwyn cadw’r costau cyhoeddi a danfon cyn ised ag y bo modd, mae’r newyddlen lawn ar gael ar ffurf ddigidol. Cyhoeddir copïau papur ar gyfer y rhai na allant dderbyn e-bost, ond efallai na fyddent cyn helaethed â’r fersiwn electronig. 

 

Gallwch ymaelodi trwy dalu’r tâl aelodaeth blynyddol canlynol:

Unigolyn - £10

Teulu - £15

Corfforaeth - £20

Mae talu’r tâl aelodaeth blynyddol trwy archeb banc yn hwyluso gwaith ein Trysorydd yn drybeilig, a byddai’n dda iawn gennym pe gallech lenwi’r Archeb Banc isod a’i gyrru ato. Onid yw hynny’n bosibl, gellir talu drwy siec yn daladwy i "Cymdeithas Ffynhonnau Cymru".

 

Enw..........................................................................................................................

Cyfeiriad..................................................................................................................

.................................................................................................................................

Cod Post ........................ ..

Rhif(au) Ffôn .....................................................................

Cyfeiriad E-bost .................................................................

 

A ydych yn fodlon i gael eich copi o “Llygad y Ffynnon” ar ffurf ddigidol?      Ydwyf / Nac Ydwyf

 

Dychweler y ffurflen hon at:- Y Trysorydd, Bryn Dafarn, Llandwrog Uchaf, Caernarfon, Gwynedd LL54 7RA.

 

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Archeb Banc/Banker’s Order

At y Rheolwr//To the Manager (Enw a chyfeiriad llawn eich Banc/Name and  address of the Bank)

.............................................................................................................................................

Rhif y cyfyfrif /Account Number.....................................Côd didoli/Sort code...............................          

 

Enw’r Cyfrif/Name of account........................................................................................................          

      

Y swm o/The sum of....................................................................................punt/pounds (mewn geiriau/in writing)

 

Llofnod/Signature ....................................................Dyddiad/Date ................................................

 

Taler y dydd cyntaf o Orffennaf  bob blwyddyn (oni roddir rhybudd ysgrifenedig gwahanol gennyf fi) i’r cyfrif isod/

Please pay on the first of July each year (unless instructed in writing by me) to the following account

 

Cymdeithas Ffynhonnau Cymru, Banc HSBC, 22 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CF7 1AR

Rhif y cyfrif /Account Number   61304607                                          Côd Didoli/Sort Code   40 33 10

Home Up