Home Up

AELODAU CYCHWYNNOL

CADEIRYDD: Dewi E. Lewis, Clydach, Cwm Tawe

IS-GADEIRYDD: Iorwerth Hughes, Llanelwy, Sir Ddinbych.

YSGRIFENNYDD: Eirlys Gruffydd, Yr Wyddgrug (Golygydd Llygad y Ffynnon

TRYSORYDD: Ken Lloyd Gruffydd, Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint.

AELODAU'R PWYLLGOR : Emrys Evans, Blaenau Ffestiniog. Jane Hughes, Bethel, Y Bala. Pat a Meurig Jones, Swyddffynnon, Ceredigion.

MÔN: - Y Parch. Dr. Graham David Loveluck, Marianglas.

GWYNEDD:- Geraint Jones, Trefor: Dewi Roberts a'r teulu, Morfa Nefyn: Gaynor Maddocks, Llandwrog: Dr Anne E. Williams, Clynnog Fawr: Wyn G. Roberts, Pwllheli; Will. Williams, Rhoshirwaun, Pwllheli: Howard Huws, Penrhosgarnedd, Bangor: Deri Tomos, Llanllechid: Elizabeth Watkin, Bethel: John E.Williams, Llanrug: Evan Wyn Jones, Penisarwaun: Q.F. Richards, Porthmadog: Eifion Davies, Borth-y-gest: Margaret Griffith, Chwilog : Audrey Jones, Capel Celyn, Y Bala:

DINBYCH: - Gwyn Jones, Peniel: Glyn Jones, Llanbedr Dyffryn Clwyd: Hafina Clwyd, Rhuthun: Myrddin ap Dafydd, Llanrwst: Esyllt Nest Roberts, Llanrwst; Gwasanaeth Llyfrgelloedd Sir Ddinbych. 

MALDWYN:- ­ Nia Rhosier, Pontrobert.

CEREDIGION: - Geraint a Luned Gruffydd, Aberystwyth: Rhiannon a Llywelyn Evans, Blaenpennal. Eileen Curry a Trystan ab Ifan, Prengwyn, Llandysul. Annwen Davies a Jasmine Jones, Swyddffynnon.

CAERFYRDDIN:- Cyngor Bro Llangeler:

MORGANNWG:- Gwerfyl Thomas, Pen y Bont ar Ogwr:  

CWMTAWE:- Beti Jones, Pontardawe: Emma Marie Davies, Pontardawe: Dylan Morris, Glais:

CAERDYDD:- Huw Llywelyn Roberts, Treganna: Michael Harvey, Treganna: Tecwyn Vaughan Jones, Yr Eglwys Newydd: D. Gwyn Jones, Yr Eglwys Newydd: Robin ac Eleri Gwyndaf, Llandaf: Amgueddfa Genedlaethol Cymru:

LLOEGR: - Ifan Gareth James, Aintree, Lerpwl: Sydney Davies, Bramhall, Swydd Gaer:  

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 1 Nadolig 1996

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO ARBENNIG I'R AELODAU NEWYDD

 

MÔN: Eryl Rothwell Hughes, Penysarn.

GWYNEDD: Maggie Hughes, Pentrefelin, Cricieth. Twm Elias, Maentwrog. Phil Mostert, Harlech. Steffan ab Owain, Blaenau Ffestiniog. Elinor Roberts, Garndolbenmaen. William Meurig Jones, Cricieth. William a Lona Lloyd, Y Ffor. Dafydd Jones, Blaenau Ffestiniog. Richard o Davies, Llanuwchllyn, Ifor Owen, Llanuwchllyn. Mererid Gwyn Jones, Rhyduchaf, Y Bala, Dr Iwan Bryn Williams, Y Bala.

ABERCONWY: Ann Owen, Cyffordd Llandudno.

DINBYCH: Emlyn ac Eleanor Evans, Rhuddlan.

FFLINT: Tom Williams, Treffynnon

POWYS: Nest Davies, Y Trallwng.

CAERDYDD: John Huws, Llandaf.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 2 Haf 199

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

AELODAU NEWYDD

Parch a Mrs Roger E. Humphreys a’r teulu, Tregaron, Ceredigion.

Gwyn Edwards, Llanddeiniolen, Gwynedd

Parch Gwenda Richards, Porthmadog, Gwynedd.

Eluned Mai Porter, Llangadfan, Powys.

Mona Williams, Henryd, Dyffryn Conwy.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 3 Nadolig 1997

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Deri a Megan Thomos, Llanllechid, Gwynedd.

Cymdeithas Dreftadaeth y Bala a Phenllyn

George McGill, Rhiwabon, Wrecsam.

Ian ap Dewi, Llangrannog, Ceredigion.

Wellsprings Fellowship, Aberhonddu.

Meurig a Myfanwy Voyle, Dinbych

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 4 Haf 1998 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Christopher Naish, Wantage, Swydd Rhydychen.

Bleddyn a Maureen Hughes, Llanrwst.

Gareth Miles, Pontypridd.

Ray Evans, Rhiwbeina, Caerdydd.

Trefor a Gwenllian Owen, Tregarth, Bangor.

Y Tad Nigel H. Williams, Llanrwst.

Mair E. Jones, Y Drenewydd.

Dr. R. Iestyn Daniel, Aberystwyth.

Geraint Roberts, Ystradgynlais, Cwm Tawe.

Siân Saunders, Tre Taliesin, Machynlleth

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 5 Nadolig 1998

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Rol Williams, Waunfawr, Gwynedd.

Cangen Llangefni o Sefydliad y Merched, Môn.

Anwen Parry, Gwalchmai, Môn.

Gwilym M. Jones, Llangefni.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 7 Nadolig 1999

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Cledwyn Williams, Llanrug, Gwynedd.

Meirlys Witton-Davies, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint.

Y Parch Tom R. Wright, Broughton Heath, Caer.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 8 Haf 2000 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Eirlys Roberts, Gellifor, Rhuthun.

Beryl Davies, Penbedw, Glannau Mersi.

M.G. Roberts, Glyndyfrdwy, Corwen.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 10 Haf 2001 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELOD NEWYDD

Jenny Heney, Merthyr Tudfil.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 11 Nadolig 2001

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I DRI AELOD NEWYDD

I GYNGOR CYMDEITHAS FFYNHONNAU CYMRU.

 

Nia Rhosier, Pontrobert, Meifod, Powys.

Dr. Ann E. Williams, Clynnog Fawr, Gwynedd.

Gwyn Edwards, Llanddeiniolen, Gwynedd

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 12 Haf 2002

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff 

CROESO I AELODAU NEWYDD

Arfon a Marlis Jones, Llanbrynmair, Powys.

Bryner Jones, Porthaethwy, Ynys Môn.

Patrick Ivor Roberts, Rhuthun, Sir Ddinbych.

D. Gwynne Morris, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych.

Gareth Morris, Drefach, Llandysul, Sir Gaerfyrddin.  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 13 Nadolig 2002

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Gwen Evans, Rhuthun 

Maldwyn a Margaret Roberts, Coedllai.

Gwen Burton, Blaenau Ffestiniog

Mavis Williams, Treuddyn

Elfed a Margaret Jean Jones, Henryd

Howard a Meima Morse, Llangeitho

Geraint Wyn Roberts, Ystradgynlais

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 15 Nadolig 2003

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

John Price Evans, Penrhosllugwy, Ynys Môn

Y Parch. Brian Whatmore, Gnosall, Swydd Stafford

Geraint Thomas, Blaenau Ffestiniog

M. Edwards, Wrecsam

Y Parch. Tom a Mrs Catherine Wright, Wrecsam

Millicent Hopwood, Coed-poeth

Cymdeithas Ddinesig Dolgellau  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 16 Haf 2004

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Menna Parry, Coedpoeth, Wrecsam

Olwen Roberts, Coedpoeth, Wrecsam

David Arbowne Owens, Moelfre, Ynys Môn

Ifor D. Williams, Llanfaglan, Caernarfon

Berwyn Evans, Llansannan, Sir Ddinbych

Bethan Hughes Roberts, Bae Colwyn

Eifion M. Jones, Llansannan, Sir Ddinbych

Eirlys Wynne-Woodhouse, Llansannan, Sir Ddinbych

Bill Jones, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 20 Haf 2006

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff 

CROESO I AELODAU NEWYDD  

Morfydd Owen, Llanfarian

Elinor Williams, Rhiw

John Eric Williams, Pwllheli

R.G. Williams, Rhoshirwaun

M.P. Jones, Nefyn

Elwyn Ashford Jones, Pwll-glas

John Griffith Jones, AbergeleRoberta a Glyn Owen, Treffynnon.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 21 Nadolig 2006

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELOD NEWYDD

Bronwen Thomas, Llantrisant.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 23 Nadolig 2008

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff 

CROESO I AELODAU NEWYDD

Helga  Martin, Ysbyty Ifan
Carolyn Williams, Bryste.
Arthur Taylor, Bryste.
Helen Romaine, Llangeitho
Sonia Hill, Ystrad Meurig
Phil L. Cope, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae rhai o’n haelodau newydd yn dysgu Cymraeg ac yn cael cymorth cyfeillion sy’n rhugl i fedru darllen a deall cynnwys Llygad y Ffynnon. Diolch iddynt am eu diddordeb yng ngwaith y gymdeithas.

LLYGAD Y FFYNNON Rhifyn 25 Nadolig 2008

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Gareth Richards, Ynystawe

Gaynor Jones, Llanarmon-yn-Iâl

Ken Jones, Llanberis

Elena Williams, Betws Gwerfyl Goch 

.

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 26 Haf 2009

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Eirian Roberts, Ysbyty Ifan.

Y Parchedig Neil Fairlamb, Biwmares

 LLYGAD Y FFYNNON Rhifyn 27 Nadolig 2009

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Harri Jones, Ysbyty Ifan

Glyn Hughes, Caerdydd

Medwen Roberts, Graigfechan

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 28 Haf 2010

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD

 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed

Patricia D. Wright, Rhydychen

Margaret M. Phillips, Tyn’r Eithin, Tregaron

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 29 Nadolig 2010

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD

Joyce Wiles, Coventry

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 30 Haf 2011

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD:

 

Patricia D. Wright, Rhydychen              Mary Trinder, Cyffordd Llandudno

Sydney Davies, Glyn Ceiriog                 Mona E. Jones, Weston Rhyn.

Jane Beckerman, Llanelian-yn-rhos     Olwen B. Jones, Coedpoeth

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 31 Nadolig 2011

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELOD NEWYDD:

 

Saundra Storch, Pontyberem

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 32 Haf 2012

 

 cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD

 

June Taylor, Mynydd Isa, Yr Wyddgrug.

Barry Lewis, Aberystwyth

Gwenllian Awbery, Caerdydd

Holger Burkhardt, Talysarn

Dafydd ac Ann Tegwen Hughes, Llanelian

Robin John Evans, Caernarfon

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 33 Nadolig 2012

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD

 

GARETH PRITCHARD, LLANDUDNO (ers tro byd. Y Golygydd mewn sachliain a lludw!)

GWYNN A GWLADYS EVANS, WRECSAM

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 34 Haf 2013

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD:

 

Dyfrig Lloyd, Caerdydd

Sara Richards, Rhosneigr

Ian Taylor, Helsby,

Rhys Mwyn, Caernarfon

Jane Lloyd Francis, Abercregir

Brian Evans, Penrhyncoch, Aberystwyth

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 35 Nadolig 2013

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD:

 

Kevin Slatterly, Llandudno

Roberta Inman Roberts, Bodelwyddan

Isoline Greenhalgh, Rowen.  

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 36 Haf 2014

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD

Bethan Wyn, Pwllheli
Graham Thomas, Caerdydd
David Owen, Dinbych
Joye Evans Parry, Caerdydd
Megan Lloyd Owen, Llanddoged
Ann Williams, Rhewl, Treffynnon
Cliff Rhys Matthews, Bae Penrhyn
Robert Owen, Treoes

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 37 Nadolig 2014

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

CROESO I AELODAU NEWYDD  

Trefina Roberts, Llanddoged

Eifion Jones, Llanddoged

R.Glyn Jones, Llanrwst

Mair Owens, Llanrwst

Jane J. Owen, Yr Wyddgrug

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 38 Haf 2015

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

CROESO I AELODAU NEWYDD

 

Dawi Griffiths, Trefor

Mererid Moffett, Crundale, Hwlffordd  

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 39 Nadolig 2015

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

Croeso i’n  haelodau newydd!

 

Elizabeth Stephen Colbourne, Rhosllannerchrugog

Rosealie Lamburn, Mogerhanger

Elizabeth Rees, Deganwy

 

LLYGAD Y FFYNNON Rhif 42 Haf 2017

 

cffccffccffccffccffccffccffccffccfcffcff

 

 

 

Home Up