Home Up

Llygad y Ffynnon

 

       Cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru.

   Rhifyn 41, Nadolig 2016.

                    Croeso i Lŷn!

     

                        Gwynfor Ellis yn ei elfen wrth y Ffynnon Fyw.

Ffynnon Fyw fe’i ceir y tu cefn o gapel Horeb, Mynytho, yng Nghyfeirnod Ordnans SH 30908 30876, Cod Post LL53 7RS.

Ffynnon Engan yng Nghyfeirnod Ordnans SH 229307 327079, Cod Post LL53 7LL.

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Ffynhonnau Cymru

Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr, 16.7.2016.

Croeso’r Cadeirydd.

Ymddiheuriadau:

1. Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015.

2. Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor y Gymdeithas, Canolfan y Fron Goch, Caernarfon, 17.11.15.

3. Cofnodion Cyfarfod Cyngor y Gymdeithas, Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, 9.4.2016.

4. Y Rhestr Aelodaeth.

5. Llygad y Ffynnon.

6. Archifau’r Gymdeithas.

7. Adroddiad yr Ysgrifennydd.

8. Adroddiad y Trysorydd.

9. Adroddiad yr Archwiliwr Mygedol.

10. Adroddiad Golygydd “Llygad y Ffynnon”.

11. Cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

12. Unrhyw fater arall.

13. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod cyffredinol nesaf.

 

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

COFIWCH FOD YNA WASTAD GROESO I CHI GYFRANNU ERTHYGLAU, HANESION, LLUNIAU, NEWYDDION A MANION I “LLYGAD Y FFYNNON”! MAE POB TAMAID BACH O WYBODAETH

YN CYFRANNU AT Y DARLUN CYFAN O GYFOETH EIN TREFTADAETH! 

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

Cydymdeimlad: ar ran Cymdeithas Ffynhonnau Cymru, dymunwn fynegi ein cydymdeimlad â’r

Dr Robin ac Eleri Gwyndaf ar achlysur eu colled drist fis Hydref eleni, pan laddwyd eu mab-yng-

nghyfraith, Eifion Gwynne o Aberystwyth, mewn damwain yn Sbaen.

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

Croeso yma i un arall o’n haelodau, JANET BORD, sydd wedi hen ennill ei phlwyf ym maes yr ymchwil i ffynhonnau, eu hanes a’u harwyddocad. Mae ei llyfrau a’i herthyglau’n batrwm o ysgolheictod gofalus a thrylwyr, a phleser mawr yw derbyn ganddi’r wybodaeth ganlynol ynghylch Ffynnon Dudur.

Ffynnon Dudur, Darowen, Maldwyn

Janet Bord

Awst 2016

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

FFYNNONGROYW. Rhag ofn nad ydych erioed wedi gweld y ffynnon sy’n rhoi ei henw i bentref Ffynnongroyw yn Sir y Fflint, dyma i chi lun gan Dai Roberts o Fostyn ohoni, diolch i Paul o Gymdeithas Bwcle. Ceir y ffynnon yn “Well Lane” yn y pentref, a dyma i chi atgofion Ness Davies (ganed 1917) amdani:

 

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

Ffynhonnau Maramureș, Romania

 

 

“Aiasma”cwfaint Bârsana, ger Sighet ym Maramureș.         

 

 

Eicon “Y Ffynnon Fywiol”, ac arwydd “Dŵr Sanctaidd”.      

 

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

 

Pleser gennym yw cynnwys yn y rhifyn hwn o “Llygad y Ffynnon” ran gyntaf crynodeb o erthygl gan TRISTAN GREY HULSE o’r Bontnewydd, Llanelwy.

Ffynnon Leinw, Cilcain (1)

 

Ceir Ffynnon Leinw, Cilcain yn union i’r de o ffordd yr A541 rhwng yr Wyddgrug a Dinbych, yng nghongl ogledd-orllewinol coedwig yn union i’r gorllewin o’r Hendre (Cyfeirnod AO 186 677).

 (i’w pharhau)

 

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

 

FFYNHONNAU CYMRU A’R SIPSIWN

 

Cyfrol ddiddorol eithriadol yw “The Dialect of the Gypsies of Wales” John Sampson, a gyhoeddwyd gyntaf ym 1926. Treuliodd Sampson flynyddoedd yn byw gyda’r Sipsiwn, yn dysgu eu hiaith, yn cofnodi eu chwedlau ac yn astudio eu diwylliant. Rhydd inni olwg ar fyd llefarwyr Romani olaf Cymru, ychydig flynyddoedd cyn i’r byd hwnnw ddiflannu.

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

 

“Llygad y Ffynnon” yw cylchlythyr Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. Y golygydd yw Howard Huws, Bangor, a gellir gyrru unrhyw gyfraniad ato yn golygydd@ffynhonnau.cymru . Gellir ei alw ar 01248 351503 neu 07870 797655.

 

Mae pob croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn natur, hanes ac arwyddocâd ffynhonnau Cymru ymuno â’r Gymdeithas. Y tâl aelodaeth yw £10 y flwyddyn i unigolion, £15 i deulu, ac £20 i gorfforaeth; ac anogir pawb i dalu trwy archeb banc uniongyrchol, os gwelwch yn dda – mae’n arbed cymaint o drafferth. Er mwyn ymaelodi, neu adnewyddu aelodaeth, llanwch y ffurflen ar-lein yn http://www.ffynhonnaucymru.org.uk/ffurflen_aelodaeth.htm a gyrrwch hi at Gwyn Edwards yn  trysorydd@ffynhonnau.cymru , neu cysylltwch â Gwyn neu unrhyw swyddog arall yn uniongyrchol.

 

Yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, bu’n rhaid i Dafydd Jones ymddeol o’r Gadeiryddiaeth a phob swydd arall am resymau meddygol. Yr ydym, felly, yn chwilio am GADEIRYDD NEWYDD ar gyfer y Gymdeithas. Mae’r dyletswyddau’n gyfyngedig i gadeirio’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Ngorffennaf ac un Cyfarfod Pwyllgor ym mis Mawrth, a chynrychioli’r Gymdeithas o bryd i’w gilydd os bydd angen. Pwy hoffai’r swydd ddymunol hon?

 

Cofiwch hefyd fod ôl-rifynnau 1 - 40 “Llygad y Ffynnon” yn awr ar gael ar gryno-ddisg. Mae’n drysorfa o wybodaeth ynghylch ffynhonnau ein gwlad, a hynny am ddim ond £6.50c. Er mwyn archebu copi, cysylltwch â Dennis Roberts yn dennis.h.roberts@btinternet.com.

 

Cofiwch hefyd am WEFAN Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn www.ffynhonnau.cymru, neu gallwch ein canfod tan Ffynhonnau Cymru. Mae yno doreth o wybodaeth, gan gynnwys manylion ffynhonnau unigol, copïau o ôl-rifynnau “Llygad y Ffynnon”, manylion a hanes y Gymdeithas, a ffurflen ymaelodi ar-lein. 

 

Os oes arnoch awydd ein helpu, a bod gennych ychydig amser, mae gwir angen creu MYNEGAI i gynnwys 40 rhifyn cyntaf “Llygad y Ffynnon”. Byddai o gymorth mawr i bobl ganfod gwybodaeth berthnasol heb orfod bustachu trwy bob un rhifyn, ac i swyddogion a chyfranwyr weld pa wybodaeth a gyhoeddwyd eisoes, rhag inni ein hailadrodd ein hunain! Gwerthfawrogid y fath gymorth yn fawr.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA I CHWI OLL! YMLAEN Â NI YN 2017!

cffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffcffc

Home Up